Polityka prywatności

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca – Lumag Sp. z o.o. z siedzibą w Budzyniu (64-840), ul. Rogozińska 72, NIP: 7642400940, REGON: 57210841500000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000158327, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 14.903.000,00 zł, nr tel: +48 67 28 44 800, adres e-mail: ecommerce@lumag.pl 
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się skontaktować z Usługodawcą telefonicznie, pod numerem telefonu +48 67 28 44 800 lub mailowo pod adresem e-mail ecommerce@lumag.pl 
  3. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej “RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
  4. Usługodawca przetwarza dane Klientów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą.
  5. Dane osobowe Klientów zbierane są w momencie rejestracji konta w Serwisie. Zbieranie danych może odbywać się także w momencie uzupełnienia przez Klienta formularza, zawierającego dane niezbędne dla zrealizowania Zamówienia.
  6. Usługodawca może zbierać następujące dane osobowe Klientów:

a. adres e-mail,

b. imię,

c. nazwisko,

d. miejscowość,

e. kod pocztowy,

f. adres,

g. kraj,

h. numer telefonu,

i. firma,

j. NIP,

k. nr rachunku bankowego, dane karty płatniczej.

7. Podanie powyższych danych może okazać się niezbędne do pełnego korzystania z zasobów Serwisu.

8. Usługodawca może także gromadzić inne dane Klientów, tj:

a. dane o urządzeniu, przy wykorzystaniu którego Klient korzysta z Serwisu,

b. dane dotyczące logowania,

c. dane dotyczące aktywności w Serwisie,

d. cookies,

e. dane kontaktowe i adresowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy).

9. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o następujące podstawy:

a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Usługodawcę umowy o świadczenie usług polegających na udostępnieniu zasobów Serwisu w celu umożliwienia złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie,

b. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie,

c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, polegających na ulepszaniu usług i zapewnianiu Klientom dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu,

d. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu Usługodawcy,

e. w pewnych okolicznościach przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, np. w celu otrzymywania newslettera, działań marketingowych.

10. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w Polityce Prywatności.

11.Usługodawca może udostępniać dane osobowe Klientów następującym podmiotom:

a. dostawcy – firmy kurierskie,

b. podmioty zapewniające obsługę księgową, prawną,

c. podmioty obsługujące płatności z wykorzystaniem kart, DotPay,

d. podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Usługodawcy – dostawcy usług IT, marketingowych, analitycznych,

e. podmioty uprawnione do otrzymywania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji państwowej, organy ścigania i organy wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez prawo.

Dane są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu, w którym są przetwarzane.

12.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

13.Gromadzone dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane będą przechowywane przez czas korzystania z usług Serwisu dla celów realizacji tych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę. Po zaprzestaniu korzystania z Serwisu Usługodawca może przechowywać dane osobowe Klienta w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionych interesów, w tym dochodzenia roszczeń z zawartych umów sprzedaży. Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych osobowych jest konieczne dla pełnego dostępu do zasobów Serwisu, w tym złożenia i realizacji Zamówienia.

15. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:

a. uzyskania od Usługodawcy dostępu do nich,

b. żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,

c. żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,

d. żądania ograniczenia przetwarzania,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

g. w dowolnym czasie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

16. Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli jest zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów.

17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zmiany Regulaminu.