Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO –

www.sklep.breck.pl

 

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego w domenie internetowej www.sklep.breck.pl, oferującego możliwość zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Lumag Sp. z o.o. z siedzibą w Budzyniu (64-840), ul. Rogozińska 72, NIP: 7642400940, REGON: 57210841500000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000158327, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 14.903.000,00 zł, nr tel: +48 67 28 44 800, adres e-mail: ecommerce@lumag.pl 

 2. Słownik pojęć:

1) Usługodawca/ Sprzedawca/ Administrator danych osobowych/ Lumag – Lumag Sp. z o.o. z siedzibą w Budzyniu (64-840), ul. Rogozińska 72, NIP: 7642400940, REGON: 57210841500000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000158327, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 14.903.000,00 zł., nr tel: +48 67 28 44 800 adres e-mail: ecommerce@lumag.pl  

2) Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.sklep.breck.pl, 

3) Sklep – sklep internetowy dostępny w Serwisie, 

4) Kupujący/ Klient – podmiot składający zamówienie w Sklepie (zarówno konsument, jak i osoba nie będąca konsumentem), 

5) Konsument – Kupujący/ Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), 

6) Produkty – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie - w szczególności części samochodowe, elementy układu hamulcowego, 

7) Regulamin – niniejszy regulamin, 

8) Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu/Produktów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Korzystanie ze Sklepu ma na celu usprawnienie sprzedaży Produktów poprzez umożliwienie Klientom złożenia Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie drogą elektroniczną.

 2. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

 

§ 2

[Klienci Sklepu]

 

 1. Pełny dostęp do zasobów Sklepu możliwy jest wyłącznie dla podmiotów posiadających konto w Serwisie. Klienci niezarejestrowani/ niezalogowani mogą przeglądać Produkty dostępne w Sklepie, nie mogą jednak dokonać złożenia Zamówienia. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie konta w Serwisie oraz zalogowanie do Serwisu.

 2. Utworzenie konta w Serwisie wymaga rejestracji.

 3. Konsument podaje przy rejestracji konta w Serwisie w szczególności następujące dane:

1) adres e-mail, 

2) imię, 

3) nazwisko, 

4) miejscowość, 

5) kod pocztowy, 

6) adres, 

7) kraj, 

8) numer telefonu, 

9) hasło.

 1. Podmiot nie będący Konsumentem podaje przy rejestracji konta w Serwisie dodatkowo następujące dane:

1) firma, 

2) NIP.

 1. Podczas rejestracji Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jest konieczne do zarejestrowania konta w Serwisie.

 

§ 3

[Logowanie do Serwisu]

 

Logowanie do Serwisu następuje poprzez podanie przez Klienta adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji konta.

 

§ 4

[Produkty]

 

 1. Ceny Produktów określone są w walucie PLN i zawierają należny podatek VAT.

 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian cen Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone i potwierdzone przed datą zmiany ceny Produktu.

 4. Informacje o Produktach zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

  

§ 5

[Zamówienia]

 

 1. Zamówienia są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu.

 3. Klient składający Zamówienie kompletuje Zamówienie wybierając Produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktów do Zamówienia następuje przez przeniesienie ich do koszyka.

 4. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia wybiera sposób dostawy i formę płatności i składa Zamówienie. Całkowity koszt Zamówienia prezentowany jest w podsumowaniu Zamówienia, przed potwierdzeniem jego złożenia przez Klienta.

 5. Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w przypadku wyboru formy płatności “za pobraniem” - w chwili przesłania Klientowi potwierdzenia złożenia Zamówienia, a w przypadku wyboru formy płatności “DotPay” z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

 7. Przy wyborze formy płatności “DotPay” po złożenia Zamówienia następuje przekierowanie Klienta do formularza płatności. Dodatkowo Klient otrzymuje na adres e-mail link do opłacenia Zamówienia aktywny przez 24 h od chwili jego przesłania Klientowi. W przypadku braku opłacenia Zamówienia w okresie ważności linku, Zamówienie uważa się za niezłożone.

 8. Sprzedawca przystępuje do kompletowania Zamówienia po złożeniu Zamówienia (w przypadku płatności “za pobraniem”) albo po zaksięgowaniu wpłaty (w przypadku płatności “DotPay”).

 9. Średni czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze.

 10. Klient jest zobowiązany podać dane konieczne do zrealizowania Zamówienia. Domyślne dane kontaktowe i dane adresowe są tożsame z danymi podanymi podczas rejestracji, jednak Klient na potrzeby realizacji Zamówienia może dokonać w nich niezbędnych zmian.

 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących złożonego Zamówienia także w formie mailowej, na adres mailowy podany przy rejestracji, a także na podany numer telefonu.

 12. Klient posiada dostęp do historii Zamówień, zawierającej listę złożonych Zamówień zawierającą takie informacje jak numer Zamówienia, data złożenia Zamówienia, stan realizacji Zamówienia, wartość Zamówienia, a także dostęp do faktur, które na życzenie Klienta przesyłane są mu także drogą mailową.

 

§ 6

[Płatności]

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 

1) gotówką za pobraniem,

2) kartą za pobraniem, 

3) DotPay.

 1. Klient, który wybrał formę płatności DotPay oświadcza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług przez podmiot zewnętrzny – Dotpay Sp. z o.o. i je akceptuje.

 

§ 7

[Dostawa]

 

 1. Produkty dostarczane są do Klientów przesyłką kurierską. Klient składając Zamówienie wybiera dostawcę z listy dostępnych podmiotów.

 2. Klient jest informowany o nadaniu przesyłki. Dostawa odbywa się na zasadach określonych przez wybraną firmę kurierską.

  

§ 8

[Gwarancja, rękojmia na Produkty, reklamacje dot. umów sprzedaży]

 

Procedura reklamacyjna dotycząca umów sprzedaży oraz warunki gwarancji i rękojmi na Produkty zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

§ 9

[Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi polegające na udostępnieniu zasobów Serwisu w celu umożliwienia Klientowi złożenia Zamówienia na towary dostępne w Sklepie.

 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą pierwszego zalogowania do Serwisu.

 3. Zarówno Klient, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.

 4. W celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Klient wysyła Usługodawcy oświadczenie woli rozwiązania umowy na adres mailowy Usługodawcy ecommerce@lumag.pl 

 5. W celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca wysyła Klientowi oświadczenie woli rozwiązania umowy na adres mailowy Klienta podany podczas rejestracji.

 6. Zakazuje się Klientom zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych.

 

§ 10

[Reklamacje dotyczące działania Serwisu]

 

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące działania Serwisu.

 2. Reklamacje należy zgłaszać Usługodawcy wysyłając e-mail na adres ecommerce@lumag.pl 

 3. Reklamacja powinna wskazywać dane Klienta (imię, nazwisko, firma, adres e-mail) oraz okoliczności uzasadniające Reklamację.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie Reklamacji.

 5. Jeżeli podane w Reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do Klienta o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

 6. O rozstrzygnięciu Reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Reklamacji.

 7. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta nie będą rozpatrywane.

 

§ 11

[Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Konsumenta]

 

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailowo na adres Sprzedawcy: ecommerce@lumag.pl w terminie 14 dni, licząc od otrzymania Produktów przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

 4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

 5. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Płatności, o których mowa powyżej zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od umowy, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

 8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12

[Informacja dla konsumentów o możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń]

 

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń z niniejszej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/

 

 § 13

[Dane osobowe]

 

Zasady związane z ochroną danych osobowych określa Polityka Prywatności, stanowiąca Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§ 14

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O treści zmiany regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania w Serwisie i przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w formie mailowej na adres ecommerce@lumag.pl, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Świadczenie usług do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu odbywa się na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.

  

Załącznik nr 1 do dokumentu Informacja na temat warunków rękojmi i gwarancji na produkty oferowane przez Lumag Sp. z o.o. oraz warunków ich magazynowania – protokół reklamacyjny

 

Załącznik nr 2 do dokumentu Informacja na temat warunków rękojmi i gwarancji na produkty oferowane przez Lumag Sp. z o.o. oraz warunków ich magazynowania – formularz dla niezgodności w ilościach w dostawie

  

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Polityka Prywatności